Pub0006.htm

העתק כתבה שפורסמה בעיתון "ידיעות תל-אביב" ביום 18.12.2009 ע"י הכתב יוסי אליאס, העוסקת בתביעה משפטית שהגשתי עם אשתי כנגד מכון ברנדמן בע"מ וכנגד חברת טלאול קונטקט סנטר בע"מ.

פז יצחקי-וינברגר, 12-Jun-2010

 

 

זה בדיוק תיק שממחיש את חשיבות הכרת פקודת הנזיקין, חוק הגנת הפרטיות וחוק התקשורת (בזק ושידורים) ובמיוחד את שינויי החקיקה האחרונים שנערכו באחרון בדיוק כדי לטפל בתופעות מעין אלו, כולל ספאם.

 

כך, בין היתר, יש חובה לרשום מאגר במשרד המשפטים כחוק, לא כל אחד יכול להקים ולנהל מאגר ולעשות בו כרצונו, ויש לכבד בקשות של אנשים שנתוניהם מופיעים במאגר ולהסיר ו/או לתקן כל נתון ע"פ בקשת אותו אדם.

 

מי שאינו מתמצא בחוקים אלו או חלילה לא טורח להתעדכן בשינויי החקיקה, ייתכן ולא יבין בכלל כי התקשרות טורדנית לצרכי פרסום, סקרים וכיו"ב ובמיוחד למספרים חסויים אינה נופלת בגדר החוק (מעבר לכך שמדובר בעניין מביש מבחינת התנהגות אנושית וחברית ראויה ובחדירה בוטה לצנעת הפרט של אנשים, לביתם שהוא גם מבצרם, ושבירת כל גבול במקום היחידי בו אנשים צריכים להיות מוגנים ממסרים שיווקיים ו/או פרסומיים).